Terms and conditions

Gebruiksvoorwaarden Stampix

Terms of use Stampix

1. Introduction

Welkom bij Stampix, lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door. Voorafgaandelijk, met name bij de aanmaak van een account, en/of het plaatsen van een bestelling via de App en/of de Microsite, wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd met deze Voorwaarden. Naast huidige Voorwaarden, wordt ook uw toestemming gevraagd met ons privacybeleid, waarin staat hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens en privacy van Stampix-gebruikers. Huidige Voorwaarden beschrijven uw rechten en plichten, en deze van de besloten vennootschap “Stampix”, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 12 9070 Heusden (Destelbergen), RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE-0651.901.465, handelend als “Stampix” ("wij" of "ons"), met betrekking tot (i) de bijbehorende mobiele applicatie (de "App"),(ii) online web applicaties (“Microsite”) voor derden (“Klanten”), en (iii) alle goederen of diensten die beschikbaar zijn via, en materiaal van welke aard dan ook dat toegankelijk is of betrekking heeft op Stampix (de "Diensten"). Wanneer we in deze Voorwaarden naar "Stampix" verwijzen, bedoelen we ons, de Website, de App, de Microsite en/of de Diensten, afhankelijk van de context. Neem de tijd om deze Voorwaarden te lezen en te begrijpen voordat u de door Stampix aangeboden Diensten gebruikt. Door het installeren van de App en/of het plaatsen van een bestelling via de Microsite, accepteert u dat u een contract met ons aangaat onder deze Voorwaarden. Indien u zich registreert in de App maakt u automatisch een "Account" aan en wordt u een “Gebruiker”. Gebruikers hebben het recht om Stampix producten ("Producten") te bestellen die ofwel door derden ("Klanten") kunnen worden betaald, ofwel kunnen worden gekocht via conventionele online betaalmethoden met 100% voorafbetaling.

 

2. Creating an Account

Een Account wordt automatisch aangemaakt bij het registreren in de Stampix App. Bij het aanmaken van het Account vragen wij de Gebruiker informatie over zichzelf te verstrekken, zodanig dat wij onze Diensten kunnen aanbieden. Wij verzamelen en verwerken de door u verstrekte gegevens conform de geldende privacy wetgeving (met name de (i) EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”), (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde verordening). Meer details over op welke manier Stampix omgaat met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacy policy

De Gebruiker is verantwoordelijk om deze informatie correct en actueel in te vullen indien de Gebruiker van onze Diensten gebruik wilt maken. De Gebruiker kan deze informatie via het Account in de App elk moment aanpassen.

Een account mag niet aangemaakt worden u jonger bent dan 13 jaar.

De Gebruiker is verplicht het account te koppelen aan zijn/haar telefoonnummer. Enkel bij de eerste registratie wordt een eerste gift cadeau gedaan door Stampix via Stampix, via een partnership of via de Member-Gets-Member functionaliteit.

Indien de Gebruiker het account dient te beveiligen met een wachtwoord raadt Stampix de Gebruiker aan voorzichtig om te gaan met de paswoord gegevens. Stampix is niet aansprakelijk voor gevolgen die resulteren uit het hacken of misbruik van uw account door derden.

 

3. Terminating an Account

3.1 Account zelf beëindigen 

U kan op elk moment uw account beëindigen in de App. In dat geval zullen uw gegevens gelinkt aan uw Account onmiddellijk en automatisch van onze database verwijderd worden. 

3.2 Verwijderen van uw account

Stampix behoudt zich het recht voor om een Account dadelijk, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat dit aanleiding kan geven tot de betaling van enige schadevergoeding in hoofde van Stampix aan de Gebruiker wanneer:

  • U nalaat volledig en correct te betalen voor de Producten; 
  • U gebruik maakt van een ongeldige betaalmethode (zoals ongeldige krediet- of debetkaart) of een betaalmethode die aan iemand anders toebehoort; 
  • Stampix vaststelt dat u meer dan één Account gebruikt (dit is niet toegelaten, ook niet door het gebruik van verschillende contactgegevens; 
  • Stampix vaststelt dat u misbruikt maakt van het Account, zoals (niet-limitatief) gebruik van foutief emailadres, foutief leveringsadres, foutieve betaalgegevens, …
  • Stampix decides on a subjective basis due to ethical reasons that the Photographs forwarded cannot be printed, such as (non-exhaustive) drug use, racist and anti-Semitic statements, (child) pornographic images…

 

4. The essence of Stampix

Stampix biedt Gebruikers de mogelijkheid om foto’s van verschillende bronnen te selecteren (hierna de “Foto’s”) en deze Foto’s te gebruiken om een Stampix “Product” (met name persoonlijke foto’s met of zonder advertenties van de Klant) te bestellen. De bronnen die u kunt gebruiken voor afbeeldingen zijn momenteel als volgt:

 • Beelden op de "camerarol" van uw computer of mobiel apparaat;
 • Foto’s die op uw Instagram-account staan; 
 • Foto’s op uw Facebook-account; of
 • Foto’s op uw Google Photos-account.

Wanneer u gebruik maakt van Foto’s in uw Instagram- of Facebook-account, moet u verbinding maken met uw Instagram- of Facebook-account om een Product te kunnen maken. Naarmate Stampix zich ontwikkelt en in de loop van de tijd verandert, kunnen wij Producten toevoegen of Producten uit onze Diensten verwijderen. We kunnen ook nieuwe bronnen voor uw Foto’s toevoegen. Houd er rekening mee dat er beperkingen zijn indien u Foto’s uit bepaalde bronnen zou opladen. U wordt op de hoogte gesteld van de beperkingen aangaande printkwaliteit, scherpte van de foto, formaat van foto, ... tijdens het maken van het Product en/of het aankoopproces. Indien u alsnog een bestelling plaatst van een Product, ondanks de kennisgeving van de beperkingen, kan Stampix niet aansprakelijk gesteld worden voor een schadevergoeding of het opnieuw printen van het Product. Het bestelproces voor Producten via de App verloopt als volgt:

 • U maakt een persoonlijk Account aan via de App en gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met de Voorwaarden 
 • Door het aanmaken van uw account gaat u akkoord met het privacy policy
 • Ga verder met de door Stampix aangeboden selectie of ga meteen naar het productscherm;
 • Selecteer een Product;
 • Bevestig uw Foto’s . Pas de Foto’s indien nodig aan en voeg voor elke afbeelding een korte tekst toe;
 • Bevestig het leveringsadres; 
 • Option 1: Pay for your Product (without Customer’s ad on the Product by paying for shipping or ordering a paid Product (“Premium Product”));
  • Proceed to the payment process;
  • Confirm the payment in the App
 • Option 2: Use a Customer’s payment code (with Customer’s advertisement on the Product);
  • Add the code of the Customer;
  • Confirm your order in the App
 • U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail;
 • Wij produceren het Product;
 • U ontvangt een e-mail wanneer het Product geprint is;
 • U ontvangt een e-mail wanneer het Product verzonden is. 

 

5. Printing of Photos, ads, and extras

5.1. Printen van Foto’s

Foto’s worden geprint zoals ze getoond worden in de Stampix App. Het is de Gebruiker zijn/haar verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Foto’s goed gekaderd staan aan de hand van onze mogelijkheden om de Foto’s te bewerken.

5.2. Annonces sur les photos 

5.2.1. Algemeen

In het geval een of meerdere Klanten betalen voor uw Producten zal u op de achterzijde van de Producten, of op de voorzijde zolang het de foto zelf niet belemmerd, advertenties te zien krijgen van de Klant. 

5.2.2. Betaald voor Fotoproducten, verzending en member gets member orders

In het geval dat u zelf betaalt voor de verzending of voor de Producten, via de conventionele online betaalmethoden, of besteld via een member-gets-member code, zal u uitzonderlijk een advertentie te zien krijgen op de achterzijde van de Producten. Er zullen geen advertenties op de voorzijde van de Fotoproducten geprint worden.

5.2.3. Premium Producten

Op de Premium Producten worden nooit advertenties gedrukt worden, tenzij de Gebruiker deze producten gratis kan bestellen dankzij een Klant.

5.3. Extra’s

Het blijft Stampix haar recht om creatief om te gaan met de Campagnes en deze eventueel uit te breiden naar de wensen van de Klanten. Indien er wijzigingen zijn op de normale gang van zaken is het Stampix haar verantwoordelijkheid om de Gebruikers hiervan op de hoogte te brengen tijdens het bestelproces.

 

6. Cancellation

Als Gebruiker kan u uw bestelling kosteloos annuleren tenzij de bestelling reeds is doorgegeven aan het printbedrijf. Nadien is er geen mogelijkheid meer om de bestelling kosteloos te annuleren en zal deze alsnog op het gekozen adres geleverd worden. 

 

7. Terms of Use  

Foto’s die worden gekozen door de Gebruiker en ander materiaal (inclusief tekstuele aantekeningen bij en opmerkingen over de Foto’s) die door een Gebruiker worden gebruikt, geopend of verzonden op, via of in verband met Stampix, inclusief voor het maken van een Product, worden behandeld als gebruikerscontent (“Gebruikerscontent”) voor de doeleinden van deze Voorwaarden. Elke Gebruiker dient ervoor te zorgen dat de Gebruikerscontent:

 • Geen inbreuk maakt op het auteursrecht of het recht op afbeelding van derde partijen; in het bijzonder moet u ervoor zorgen dat u ofwel eigenaar bent van het auteursrecht op een Foto dat u gebruikt om een Product te maken, ofwel dat u hiervoor een volledige licentie krijgt van de eigenaar van het auteursrecht;
 • Geen inbreuk maakt op andere rechten, zoals een handelsmerk, van een persoon of entiteit of op een plicht jegens een persoon of entiteit, zoals een geheimhoudingsplicht;
 • Niet in strijd is met enige toepasselijke wet (inclusief, maar niet beperkt tot, enige strafwet) of regelgeving;
 • Niets omvat dat vals, onnauwkeurig, misleidend, kwetsend, beledigend, bedreigend of lasterlijk is, of dat onnodige ergernis, ongemak of leed kan veroorzaken bij een persoon. De identiteit op eender welke manier verkeerd voorstellen of zich voordoen als een persoon.
 • Materiaal bevatten dat persoonlijk identificeerbare informatie over een andere persoon bevat, zoals zijn of haar echte naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, behalve met de schriftelijke toestemming van die persoon;
 • Materiaal bevatten dat pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, dat discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert, of dat kan aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon of groep; Iemand lastig vallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • De indruk wekken dat het van ons uitgaat, als dit niet het geval is; of
 • Het bepleiten, bevorderen of bijstaan van elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Wij verbieden inbreuken op onze Voorwaarden ten strengste en voeren geregeld controles uit om misbruik te verhinderen. In het geval onze Diensten gebruikt worden op wijzen die in strijd zijn met onze Voorwaarden behouden wij het recht om uw bestelling niet te produceren en uw Account te blokkeren, onverminderd het recht van Stampix tot het vorderen van een schadevergoeding voor alle geleden schade en/of een het instellen van een vrijwarringsvordering indien Stampix door derden wordt aangesproken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke Foto’s of Gebruikerscontent, maar als u zich bewust wordt van een dergelijk inbreukmakend gebruik van Foto’s of Gebruikerscontent kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@stampix.com. hello@stampix.com.

Stampix is niet aansprakelijk indien de Gebruiker zich schuldig maakt van bovenstaande Foto’s. Op de Gebruiker rust een vrijwaringsplicht voor claims van derden.

 

8. Delivery

De standaardmethode voor de levering van Producten is de reguliere verzending. Aangezien het om gepersonaliseerde Producten gaat, erkent de Gebruiker dat hij geen recht heeft op herroeping van de Producten , ondanks het gegeven dat de verkoop op afstand plaatsvindt. Behoudens anders overeengekomen, zijn eventuele aangeduide leveringstermijnen steeds indicatief en bij benadering. Tenzij in geval van opzet en/of zware fout, kan het overschrijven van de voorziene termijnen geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de bestelling ten laste van Stampix. Wij behouden ons het recht voor om Producten in gedeelten te leveren.

 

9. Intellectual properties

De toegang tot Stampix, met inbegrip van handelsmerken, logo's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Stampix BV of de rechthebbende derden.

 

10. Limitation of Liability

10.1. Gebruik van Website, App, Microsites.

De informatie op de Website, App en Microsite is algemeen van aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of gerechtelijk advies aan de Gebruiker. Stampix stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de Website, App en Microsite onbeschikbaar is, zal Stampix de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Stampix kan in geen geval tegenover wie dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, specifiek of anderszins, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade te wijten aan het gebruik van deze Website, App en Microsite of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbreking, beschadiging van de programma's of andere gegevens van de gebruiker op het computersysteem, van de hardware, van de software of van andere aard. De Website, App en Microsite kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links op deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Stampix verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Stampix kan in geen geval tegenover wie dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, specifiek of anderszins, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade te wijten aan het gebruik van deze Website, App en Microsite of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbreking, beschadiging van de programma's of andere gegevens van de gebruiker op het computersysteem, van de hardware, van de software of van andere aard.

10.2. Foutieve levering van Producten

Als u ten onrechte een besteld Product niet in ontvangst neemt, zijn wij niet verplicht de betaalde prijs te vergoeden. Klachten of claims met betrekking tot Producten moeten binnen 24 uur na ontvangst van het betreffende Product, of in geval van niet-levering, binnen de 5 werkdagen nadat het betreffende Product had moeten aankomen, op straffe van verval aan ons worden gemeld. Dat kan door een mail te sturen naar hello@stampix.com, of via onze support tool. In het geval het Product niet geleverd werd doordat er een foutief adres opgegeven is of doordat het Product niet aangekomen is bij de Gebruiker door elke andere reden, kijkt Stampix naar de mogelijkheid om het Product opnieuw te bezorgen aan de Gebruiker. Er kan geen terugbetaling gevorderd worden.

10.3 Schade aan Fotoproducten

Als u een teken van schade ziet aan de buitenkant van de enveloppe van het pakketje met een Product, alsook schade aan de Producten zelf na het openen van de enveloppe, dan verzoeken wij u om binnen de 24u, op straffe van verval, contact op te nemen met ons. Dat kan door een mail te sturen naar hello@stampix.com, of via onze support tool. Indien de klacht gegrond is zal Stampix uw Product kosteloos opnieuw printen en bezorgen.

10.4 Foto’s die foutief geprint zijn

Stampix is niet gebonden om Fotoproducten opnieuw te printen of de betaalde prijs te vergoeden, wanneer de Gebruiker de Fotoproducten niet correct heeft aangepast in de Stampix App. Indien de Fotoproducten door Stampix foutief geprint zijn, zullen de orders zo snel mogelijk na het indienen van de claim door de Gebruiker opnieuw geprint worden.

 

11. Photo Recommendation Software

Wij gebruiken een foto-aanbevelingssoftware van Stampix in de App. Wij gebruiken deze software om uw beste foto’s aan te bevelen met het oog op het printen en verzenden ervan. De aanbevolen fotoselectie is gebaseerd op een Artificiële Intelligentie programma dat uw foto’s doorloopt - met of zonder internetverbinding - en de beste foto’s selecteert. De software werkt enkel op de fotoselectie waar de Gebruiker Stampix toegang tot verleent. Indien de Gebruiker Stampix geen toegang wenst te verlenen tot de camerarol kunnen wij dergelijke dienstverlening niet uitvoeren. Wanneer het programma uw foto’s analyseert, wordt er geen persoonlijke informatie met betrekking tot uw foto’s gedeeld met Stampix of haar Klanten en partners. In geen enkel geval worden andere Foto’s - dan degene die u besluit te printen - gedeeld met Stampix of haar Klanten en partners. Buiten de Foto’s die de Gebruikers kiezen om te printen zal Stampix geen enkele Foto of enige andere informatie daaruit opslaan.

 

12. Sample functionality for businesses

Stampix biedt potentiële Klanten de mogelijkheid om onze Diensten te testen door een vereenvoudigd Product (“Sample”) te bestellen via de Website. Het gebruik van deze is beperkt tot personen die een bedrijf vertegenwoordigen dat gekwalificeerd of geïnteresseerd is om een Stampix advertentiecampagne te boeken. Stampix heeft het recht om een bestelling te weigeren die via de Sample-functie is gedaan, indien de persoon niet de intentie of interesse heeft om een Stampix-reclamecampagne te starten of indien deze persoon niet past bij de kwalificaties die door het verkoopteam zijn gemaakt.

 

13. Privacy

Ons privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van Stampix. Door Stampix te gebruiken of te openen, geeft u toestemming voor de inhoud van dat beleid. Indien u dergelijke persoonlijke gegevens niet wil delen kan u geen gebruik maken van onze Diensten.

 

14. Force majeure & hardship

Parties are not liable for a shortcoming in the fulfillment of their obligations caused by force majeure or hardship. Are conventionally considered to be cases of force majeure or hardship: all circumstances that were reasonably unforeseeable and unavoidable at the time the agreement was concluded, and which on the part of Stampix and/or the User create the impossibility of fulfilling the order or which would make the execution of the order financially or otherwise more burdensome or difficult than normally anticipated, so that it would be unreasonable to expect Stampix or the User, respectively, to continue fulfilling its obligations or to carry them out under the same conditions. Force majeure or hardship includes, but is not limited to, war, natural conditions, fire, seizure, delays in or bankruptcy of third parties (including suppliers) that Stampix relies on, theft and/or loss of Products during transport, general scarcity of raw materials or goods, staff shortages, strike, lockout, business organization conditions, threat or acts of terrorism, epidemics and/or pandemics). The aforementioned situations give Stampix, respectively the User, the right to request the revision and/or suspension of the order by a simple written service to the other party, without owing or being able to owe any damages

 

15. Toepasselijk recht en rechtbank

Deze Site wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

 

16. Ons contacteren

Email: hello@stampix.com

Geo Verbancklaan 11,9051 Sint-Denijs-Westrem

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies.